Prázdný
Košík
Svět dárkových košů

Obchodní podmínky

Jana Vojáčková
774 680 022
info@svet-darkovych-kosu.cz
Čekanovská 2258
190 16 Praha 9, ČR
IČO: 47109696
Úřad městské části Praha 21 spis. značka: SZ/UMCP21/02578/2018

Nejsme plátci DPH.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednané zboží ze sortimentu uvedeného na www.svet-darkovych-kosu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

2. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky, popřípadě zaplacením zálohy za objednané zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající si může vyhradit zaplacení kupní ceny za objednané zboží předem v případě nestandartní objednávky u zboží, které chce zákazník upravit na míru, v případě, že prodávající kupujícímu zaslal zboží a ten jej nepřevzal, kupující nezaplatil v minulosti za objednané zboží apod.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

III. Dodací podmínky, termíny

1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, neuvede-li kupující místo jiné. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího. Dodání zboží je uskutečněno zasláním, předáním objednávky dle zvoleného způsobu dopravy kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí.

2. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky.  Nedodá-li prodávající zboží ve výše uvedené maximální době, je kupující oprávněn od smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit. K této lhůtě je nutné připočítat i dobu pro doručení, která je standardně dle obchodních podmínek PPL 1 den od předání zásilky.

V případě špatně zadané adresy zákazníkem, popřípadě jiného důvodu na straně zákazníka, pro který nebylo možné zboží doručit a z tohoto důvodu nedoručení zásilky zákazníkovi si dodavatel vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požádat o proplacení objednávky předem – převodem na účet a zároveň i zaplacení přepravních nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.

3. Zákazník je srozuměn s tím, že zboží nemusí přesně odpovídat barevnému zobrazení na monitoru. Vzhledem k tomu, že je zboží dodáváno od několika různých výrobců, může být zboží v různém provedení.

4. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě.

5. V případě, že zákazník zvolil vyzvednutí zboží osobně, souhlasí s tím, že zboží je možné vyzvednout až po obdržení emailu nebo sms odeslané z našeho obchodu, ve kterém jej budeme informovat o době kdy bude zboží pro zákazníka připraveno (email o expedici zboží).

IV. Platební podmínky

1. Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH, slev či příplatků.

2. V případě úhrady online kartou hradí kupující veškeré bankovní poplatky, tak aby prodávajícímu byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.

3. Kupní cena je splatná při převzetí objednávky, či převodem odpovídající částky na účet prodávajícího před expedicí objednávky. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.

V. Ochrana osobních údajů

1.Osobní údaje kupujícího, popřípadě příjemce zboží, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky kupující projevuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále souhlas s užitím jeho osobních údajů (kontaktních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřní statistiky prodávajícího. Osobní údaje kupujícího či osoby, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, prodávající uchová tak, aby neumožnil třetím osobám přístup k těmto údajům.

2. V případě písemného či jinak ověřeného souhlasu od kupujícího, prodávající provede vymazání osobních dat kupujícího z internetového obchodního místa www.svet-darkovych-kosu.cz.

3. Kupující se v systému virtuálního obchodního místa identifikuje pomocí přihlašovacího jména a hesla. Přihlašovací jméno a heslo je kupující povinen uchovávat v tajnosti tak, aby nedošlo k jeho zneužití. V případě zapomenutí přihlašovacího hesla, systém virtuálního obchodního místa www.svet-darkovych-kosu.cz po třetím neúspěšném přihlášení nabídne zaslání původního hesla e-mailem na adresu, kterou kupující zadal při své první registraci.

Obsah internetových stránek prodávajícího je duševním vlastnictvím prodávajícího.

VI. Reklamace, vrácení zboží

1. Prodávající nebude distribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží s prošlou záruční dobou či jinak poškozené či znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 10 pracovních dnů.

2. V případě poškození přepravního balení při přebírání objednávku nepřebírejte a ihned nás informujte o této skutečnosti.

3. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky vás neprodleně kontaktujeme a navrhneme řešení (obvykle náhradní zboží nebo finanční vyrovnání) – vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.

4. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. 

5 .Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě, že neodebere zboží, které si objednal a objednávku nestornuje může dodavatel po něm požadovat úhradu prokazatelných nákladů spojených s touto objednávku(jedná se především o přepravní a balící náklady). V případě zboží, které bylo upraveno na zakázku dle přání zákazníka souhlasí zákazník s tím, že zaplatí takto upravené zboží v hodnotě dle výše objednávky na zakázku upravovaného zboží.

6. Zákazník souhlasí s tím, že v případě vráceného zboží jej bude zasílat jako balík bez dobírky. Vrácení peněz vždy probíhá vrácením částky na bankovní účet odesílatele. V případě, že si zákazník přeje vrátit částku jiným způsobem je srozuměn s tím, že mu prodávající může účtovat náklady s tím spojené (částka za převod pěněžní poukázkou prostřednictvím pošty apod.).

Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které rychle podléhají zkáze, musí být uplatněna v době, po kterou lze věc použít.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit odesláním písemného odstoupení na adresu prodávajícího, a to ve lhůtě 14 dnů. Písemné odstoupení musí obsahovat sdělení o odstoupení od smlouvy a dále číslo účtu, kam má být zaslána zaplacená cena zboží, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo kupujícímu zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží musí být kompletní, zboží ani žádná jeho část nesmí být poškozena ani použita. Nejpozději musí kupující předmětné zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. Kupující, který je spotřebitelem, však nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě, že předmětem této smlouvy je dodávka zboží, které rychle podléhá zkáze, nebo v případě, že bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. V případě písemného odstoupení kupujícího dle tohoto článku prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu včetně poštovného, které kupující prodávajícímu uhradil, do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil prodávajícímu v písemném odstoupení od smlouvy.

5. V případě takového odstoupení ze strany kupujícího nese náklady na vrácení zboží kupující.

VIII. Dopravní podmínky

K ceně zboží  budou připočteny náklady za doručení zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:

1.  Doručení přepravní službou PPL CZ: 130,- Kč  v případě platby na dobírku 170,- Kč, nejdříve však druhý pracovní den po dni obdržení objednávky.
2.  Osobní odběr,  cena osobního odběru je zdarma.
3.  Doručení kurýrní službou po Praze: 180,- Kč v případě platby na dobírku.
4. Vlastní dopravou po Praze, cena 100,-Kč.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravních nákladů). Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

V případě vašich dalších dotazů, nejasností nás prosím ihned kontaktujte na e-mailové adrese info@svet-darkovych-kosu.cz.